Logo Draig ac Eryr
Gramatyka
Strona główna
Gramatyka

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7

Słownik
Wymowa
Bibliografia
Ciekawe Strony
Moja strona jest poprawnie napisana w HTML 4.01 Transitional
Arkusz stylów został napisany poprawnie!

Do góry

Rozdział 1
Glosariusz

Dopytanie
Dopytanie jest to mój termin na oznaczenie krótkiego wyrażenia wypowiadanego z intonacją pytającą, które jest umieszczane po zdaniu twierdzącym i które jest zwrotem do słuchającego. W polszczyźnie w tym celu można użyć wyrazów: nieprawdaż? co? nie? tak? prawda? i innych:
On jest głupszy od ciebie, nieprawdaż?
Dobre, co?
Pracujesz w fabryce, nie?
To jest twój komputer, tak?

Perintegracja
Perintegracja jest zjawiskiem fonetycznym występującym na styku dwu wyrazów tworzących jakąś całość logiczną lub wyrażenie albo na styku dwu morfemów tworzących wyraz. Polega ono na tym, że taki wyraz lub wyrażenie zostają podzielone w innym miejscu niż wynikałoby to z etymologii, często dlatego, że nowy podział jest łatwiejszy do wymówienia lub ze względu na skojarzenie z innym wyrazem lub wyrażeniem. Na przykład etymologicznie śniadanie to śn-iadanie, a nie śniad-anie związane z wyrazem śniady. Podobnie obuć to ob-uć, a nie o-buć, kojarzone z wyrazem buty. W ten sposób mogą powstawać nowe wyrazy. Przykładowo zaimki nim, niej, nich, nią, nimi powstały właśnie na skutek perintegracji w prasłowiańskich wyrażeniach vъn jemь, vъn jeji, vъn jiχъ, sъn jimь, sъn jejǫ, sъn jimi, w których vъn i sъn to dawne formy przyimków w i z występujące przed samogłoskami.

Pozycja emfatyczna
Wyraz w pozycji emfatycznej w zdaniu walijskim znajduje się w innym miejscu niż wynikałoby to z naturalnej kolejności. Zwykle jest to miejsce na początku zdania, przed czasownikiem:
Fi oedd yno. - To ja tam byłem.
Pwyliad dw i. - Jestem Polakiem.

Pytanie sprawdzające
Pytanie sprawdzające jest to takie pytanie, które jest zadawane, by się dowiedzieć, czy dana informacja jest prawdziwa. Typową odpowiedzią może być tak albo nie. Zwykle zaczyna się od czy:
Czy znasz tę kobietę?
Czy można opuścić:
Znasz tę kobietę?
Jeśli chcesz zapytać podniośle, użyj li dodając tę partykułę do czasownika:
Znaszli tę kobietę?

Pytanie zaprzeczone
Pytanie zaprzeczone jest to połączenie pytania sprawdzającego ze zdaniem zaprzeczonym. Używane jest retorycznie, to znaczy, że stanowi środek stylistyczny raczej niż rzeczywiste pytanie wymagające odpowiedzi. Z tego powodu jest paradoksalnie potwierdzeniem danej informacji:
Czyż to nie jest piekne?
To jest właśnie przykład pytania zaprzeczonego. Pytający uważa, że to jest piękne, jednak informację tę podaje w formie pytania.
Pytanie zaprzeczone może służyć jako łącznik konwersacyjny, który umożliwia słuchającemu wyrażenie swojej opinii.
Charakterystyczne dla pytań zaprzeczonych jest użycie wyrazu czyż.

Zdanie przeczące
Zdanie przeczące jest to zdanie, w którym przed czasownikiem występuje wyraz nie:
Ona nie pisze książek.